Một số điểm mới của Luật Giám định tư pháp

Tại kỳ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, trong đó sửa đổi, bổ sung 26 điều, chỉnh lý kỹ thuật 3 điều.

Một trong các nội dung quan trọng được bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp là:

Tại điều 12, Luật đã bổ sung Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự. Đồng thời, bổ sung chức năng giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử cho tổ chức này.

Tại điều 29a, Luật đã quy định cụ thể về Thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 04 tháng, đây là quy định hoàn toàn mới được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp 2012, theo đó, thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc giám định bắt buộc về tố tụng hình sự tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì tối đa là 04 tháng.

Việc bổ sung quy định về Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phù hợp với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã được quy định. Đồng thời, việc quy định cụ thể thời hạn giám định sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra, hạn chế tình trạng một số vụ án hình sự bị tạm đình chỉ do phải chờ kết luận giám định, qua đó, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức giám định.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thạnh Hưng giới thiệu

Nguồn tin: VKS. Q. Ô Môn