21:16 ICT Thứ ba, 28/03/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)VÀ 1983 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG!

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Thứ ba - 18/10/2022 14:38
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc ta. Sau Đại hội, cùng với toàn Thành phố, Đảng bộ Viện kiểm sát nói chung và Chi bộ 2 nói riêng, đang thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Đại hội đề ra, nhất là các nội dung xây dựng Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bổ sung những điểm mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã khẳng định “phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”. Về quan điểm chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo cáo chính trị nêu năm quan điểm chỉ đạo, quan điểm đầu tiên là: “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trong mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại hội XIII xác định: “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Trong định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030, Báo cáo chính trị nêu định hướng thứ 11 về xây dựng Đảng: “tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và dân vận của Đảng”.

Từ những phân tích trên, có thể nói việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Viện kiểm sát Chi bộ 2 luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên từng bước thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng như: Lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện tốt nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tốt, có năng lực và sức chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác chính trị - tư tưởng: cấp ủy chi bộ luôn quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Cấp ủy thường xuyên triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ.

Trong công tác chuyên môn: ngay từ đầu năm, cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo phòng bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra cũng như khả năng tập hợp, đoàn kết các đảng viên trong chi bộ, triển khai công việc rõ ràng, phân công trách nhiệm đầy đủ để bảo đảm cả về tiến độ và chất lượng công việc; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo theo nội dung thông báo kết luận họp giao ban hàng tháng của đồng chí Viện trưởng. Chỉ đạo 02 đơn vị rà soát các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm 2022 để có giải pháp phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra trong quý IV năm 2022.

Cấp ủy tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc tham mưu cho lãnh đạo về công tác Tổ chức cán bộ, Thanh tra - Khiếu tố, trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ… phát huy tốt kết quả của nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm kỳ trước, phát huy kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Chương trình công tác, các chỉ tiêu nghiệp vụ, khâu đột phá của Ngành đề ra. Cấp ủy luôn tôn trọng, lắng nghe và phát huy quyền dân chủ của đảng viên trong mọi hoạt động của chi bộ. Luôn đảm bảo cho đảng viên được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Chi bộ và những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên.

Đảng viên trong Chi bộ luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đảng viên có sự tương tác, giám sát lẫn nhau, cùng nghiêm túc thực hiện các nội dung được quán triệt. Từ đó, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, quan hệ giữa cán bộ, đảng viên được củng cố, phát triển; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Về công tác tổ chức cán bộ và đảng viên: cấp ủy chi bộ luôn bám sát quy định của Điều lệ Đảng để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy chi bộ duy trì đều đặn, nền nếp, thường xuyên và có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, lồng ghép phong phú, đa dạng các hình thức kết hợp sinh hoạt chuyên môn, thảo luận chuyên đề, trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên… đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đảng viên Chi bộ thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo đúng Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Kết quả kiểm tra có 100% đảng viên của Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Đó chính là những nội dung cụ thể, kịp thời, liên tục, thường xuyên giữa chi ủy, đảng viên, lãnh đạo, công chức trong đơn, bảo đảm thiết thực, dân chủ, có trọng tâm trọng điểm.

Chi ủy, lãnh đạo phòng cũng luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức tạo động lực cũng như trao cơ hội để họ phấn đấu, thể hiện năng lực, trình độ.

Về công tác kiểm tra, giám sát: cấp ủy luôn luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công 01 đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy thường xuyên giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy chủ động trong công tác kiểm tra và kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc của đảng viên nên trong năm qua chi bộ không có đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, trong quá trình hoạt động Chi bộ vẫn còn một số những hạn chế cần khắc phục như: công tác chính trị tư tưởng của chi bộ chưa thực sự đạt được chất lượng như mong muốn, việc học nghị quyết, tham gia ngày pháp luật, tuyên truyền nội dung Thông tin tuyên giáo trong sinh hoạt chi bộ cho đảng viên đôi khi hiệu quả chưa cao. Để tiếp tục thực hiện quan điểm của Đại hội XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tực xây dựng chi bộ 2 thực sự trong sạch, vững mạnh, người viết xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, chi ủy và người đứng đầu chi ủy phải gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định về công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết trong lãnh đạo điều hành, thường xuyên đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của chi bộ.

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả để chống các thế lực thù địch và những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. 

Thứ ba, cấp ủy nắm vững chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Viện kiểm sát, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có sự phối hợp chặt chẽ giữa 02 phòng với Tổ Công đoàn, Đoàn thanh niên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và cống hiến có hiệu quả.

 Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của đảng viên nhất là cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa sai phạm, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền, đoàn thể.

Có thể nói việc xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh có vai trò hết sức quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Thời gian qua, Chi bộ 2 đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả quan trọng. Song bên cạnh đó cũng vẫn còn một số những hạn chế cần khắc phục. Chính vì vậy, trong thời gian tới, cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó trọng tâm là những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn:
1. Chi bộ 2 (2022), Báo cáo sơ kết công tác 09 tháng năm 2022.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Tác giả bài viết: Bích Hà

Nguồn tin: Chi bộ 2, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 13600

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 202187

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22238469


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo