06:32 ICT Thứ bảy, 02/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới từ góc nhìn của Đại hội XIII

Thứ ba - 01/03/2022 16:46
Từ khi thành lập vào ngày 3/2/1930, Đảng ta luôn có vai trò to lớn trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng kháng chiến thành công cho đến nay. Vai trò đó được tiếp tục hun đúc trong công cuộc bảo vệ thành quả cách mạng và thời kỳ đổi mới, từng bước hiện đại, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng quyết nghị “…đánh giá chung về 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới…”
Toàn cảnh Đại hội XIII, nguồn: Internet.

Toàn cảnh Đại hội XIII, nguồn: Internet.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đã nêu tầm nhìn và hướng phát triển khi tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phứt tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa đất nước vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững; quyết tâm thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội chỉ đạo phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; xây dựng Đảng là then chốt. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội xác định mục tiêu trong thời gian tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sự nghiệp đổi mới phải gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là điều kiện then chốt, cơ bản nhất của mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Vì thế phải giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, cho nên Đảng tiến hành tự đổi mới và xem đây là vấn đề cốt lõi để tiếp tục khẳng định và giữ vững mục tiêu này. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và tổ chức thực hiện với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Tác giả bài viết: Lê Đời

Nguồn tin: Phòng 2, VKSND TP. Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 4760

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19599

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19031058


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo