16:14 ICT Thứ bảy, 19/09/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Tổ chức và nhiệm vụ của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ tư - 17/07/2019 08:33

Công tác Thanh tra trong Ngành kiểm sát nhân dân hoạt động theo quy định Luật Thanh tra và mang tính chất đặc thù riêng của ngành Kiểm sát, hoạt động theo quy định pháp luật, theo quy định, quy chế của Ngành và theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

         Theo quy định tại quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Được gọi tắc là Quy chế 192/ 15.5.2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), hệ thống thanh tra trong Ngành kiểm sát gồm: Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

         1. Về tổ chức, nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

 - Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là đơn vị cấp Vụ, thuộc bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tổ chức gồm có 06 phòng: Phòng tham mưu, tổng hợp (Phòng 1); Phòng Thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (Phòng 2); Phòng Thanh tra công tác hành chính, nội vụ (Phòng 3); Phòng Thanh tra công tác tài chính, đầu tư (Phòng 4); Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Phòng 5); Phòng Theo dõi, kiểm tra sau thanh tra (Phòng 6).

 - Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác thanh tra trong Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện thanh tra đối với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở xuống, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và thực hiện thanh tra các trường hợp khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Ngoài ra, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao còn thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định, hành vi được quy định tại khoản 7, 8 Điều 2 của Quy chế 192/15.5.2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong Viện kiểm sát nhân dân; chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các đề án, văn bản quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân; Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ công tác thanh tra đối với Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao.

         2. Tổ chức, nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát cấp cao:

Tổ chức và nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao được quy định tại Điều 18, Điều 19 Quy chế 192/15.5.2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao về tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra trong Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

- Thanh tra đối với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo lần đầu đối với các Quyết định, hành vi quy định tại khoản 7, 8 Điều 2 của Quy chế 192/15.5.2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.

3. Tổ chức và nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp Tỉnh

- Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là đơn vị cấp phòng thuộc bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

- Thực hiện Thanh tra đối với các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Và thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Ngoài ra thanh tra cấp tỉnh còn giải quyết khiếu nại, tố cáo lần đầu đối với quyết định, hành vi theo thẩm quyền được quy định tại Quy chế 192/15.5.2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

- Thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giao./.
                  

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Lượm

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 5840

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 153508

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10502683


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo