20:13 ICT Thứ ba, 20/04/2021

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)

Thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở” là xây Đảng, xây dựng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ trong sạch vững mạnh

Thứ ba - 14/04/2015 09:41
Từ khi có Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ (nay là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015) ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, thì việc tổ chức thực hiện qui chế dân chủ càng được Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực, kềm chế tiêu cực, mất đoàn kết, tạo được niềm tin của cán bộ đảng viên, công chức đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Viện.
     
      1. Công tác tổ chức, lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

      Để theo dõi, lãnh đạo, quản lý điều hành tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC), Đảng uỷ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công trách nhiệm cho đồng chí Huỳnh Văn Ri - Phó Bí thư đảng ủy làm Trưởng Ban, thành viên gồm các đồng chí là Chánh văn phòng, Thanh tra nhân dân, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra đảng ủy, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ.

      Ngay sau khi thành lập, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã tiến hành họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thời gian qua, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phụ trách, xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ, tổ chức triển khai đến công đoàn viên cơ quan. Ban chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của thành ủy và của Đảng uỷ khối các cơ quan dân chính đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở vào nghị quyết, Kế hoạch công tác năm của Cơ quan; xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét thi đua, công nhận danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh hàng năm.

      Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp tốt với Đảng ủy và 2 đoàn thể tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở cho cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho 02 đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên  thực hiện QCDC ở cơ sở, làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên công chức với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

      2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
      Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng, của ngành. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Đảng ủy chỉ đạo tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở cho tất cả cán bộ đảng viên công chức trong toàn Đảng bộ gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thể hiện qua việc Đảng ủy đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở vào nghị quyết, chương trình công tác năm của Đảng bộ. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác tự phê bình và phê bình từ trong cấp ủy đảng, đến đảng viên và cán bộ, công chức cơ quan, nhất là thể hiện qua hội nghị sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay".

      Thời gian qua Đảng ủy chủ trương kết hợp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung quy chế, nhất là những nội dung cán bộ đảng viên, công chức được biết, được bàn, tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định được triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ; quyền làm chủ được phát huy tích cực; thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt hơn. Thủ trưởng cơ quan phối hợp tốt với Ban cán sự đảng tổ chức thực hiện tốt việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các Phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đã bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng cấp tỉnh; 01 Trưởng phòng; 05 Phó trưởng phòng; bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng. Thực hiện Nghị định 158/2007/ NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, qui định danh mục, các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức 2 cấp Viện kiểm sát, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban cán sự đảng điều động, luân chuyển 10 cán bộ công chức (2 Trưởng phòng); 01 Kiểm sát viên trung cấp; 03 Kiểm sát viên sơ cấp; 02 Kiểm tra viên; 02 Chuyên viên. Việc rà soát qui hoạch, đánh giá cán bộ, đề bạc, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý 2 cấp kiểm sát hàng năm thực hiện đúng qui trình, công khai dân chủ.

      Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định 525/VKSTCV9 ngày 11/10/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Việc ban hành quy chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân, đã đưa 95 lượt cán bộ công chức, đảng viên dự các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, Đại học văn bằng 2; Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị, Cao học…

      Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ quan. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện tốt, khách quan, công bằng; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, không có hành vi trù dập đối với người góp ý, phê bình; giải quyết kịp thời các khiếu nại được công khai kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.

      Ban thanh tra nhân dân, có quy chế làm việc, quy chế công khai tài chính  những vấn đề có liên quan mà pháp luật và Nghị định đã quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đều thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện QCDC thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên thường kỳ hàng năm.

     Đối với cán bộ, công chức luôn có ý thức thực hiện nghiêm QCDC; đúng chức năng, nhiệm vụ; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, công chức tiếp tục có chuyển biến nâng lên, đề cao trách nhiệm, thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, nội bộ đoàn kết tốt, không xảy ra tiêu cực.

      Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hằng năm được Công đoàn cơ sở quan tâm, phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức nề nếp, nghiêm túc, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ... khá đầy đủ, đã tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện dân chủ trong quản lý tài sản được công khai theo từng thời gian, được tham gia ý kiến, bàn bạc, đề xuất, chi tiêu ngân sách mua sắm tài sản.

      Có thể khẳng định việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần thơ trong năm qua đã thực sự tạo thêm động lực và khơi dậy tiềm năng để các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo hoàn thiện hơn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác và lòng nhiệt thành đối với trách nhiệm được Đảng và Nhà nước phân công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Huỳnh Văn Ri

Nguồn tin: VKSND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 6479

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188494

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12169603


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo