14:01 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Tầm quan trọng của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ ba - 29/06/2021 13:42

Từ khi ban hành Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Kết luận đã được các cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Viện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới Kiểm sát viên, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị để thực hiện. Đây được xem là một trong những văn bản có tính định hướng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động của công chức, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thông qua Kết luận 10-KL/TW Bộ Chính trị đã chỉ rõ 03 quan điểm nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gồm: phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai; Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; Kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng.

Trên cơ sở các quan điểm trên, Kết luận cũng nêu rõ 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng. Đó là nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cần gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm túc phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần gắn với trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội.

 Qua 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy Chi bộ và cán bộ đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được nêu cao. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nền nếp; hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính ngày càng hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, sát đúng nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Đơn vị Viện kiểm sát với chức năng Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, những năm qua đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng. Tội phạm về tham nhũng được phát hiện, xử lý hàng năm tăng, giảm không đáng kể. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành, đặc biệt là với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng; Lãnh đạo Viện đã có những biện pháp chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, không để lọt tội phạm, tăng cường hoạt động kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra, đảm bảo các hoạt động điều tra tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng đạt 100%; tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử các loại án tham nhũng đều đạt 100%. Kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị được tăng cường; không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW cũng còn một số bất cập hạn chế: Việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận số 10 - KL/TW về phòng chống tham nhũng, lãng phí của cấp uỷ đôi khi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng nhìn chung còn hạn chế, chưa kịp thời, quá trình giải quyết còn kéo dài; Công tác đóng góp ý kiến sửa đổi các quy định pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng còn mang tính chung chung; Công tác giám định tư pháp đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế còn mất nhiều thời gian, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong quá trình sơ kết đánh giá đơn vị cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới ./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu

Nguồn tin: VKS. H. Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 71


Hôm nayHôm nay : 6986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48081

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059540


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo