00:12 ICT Thứ ba, 31/01/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023!!

Quy định mới về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ hai - 18/11/2019 16:29

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quy chế đánh giá, phân loại, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Quy chế này thay thế Quy chế đánh giá, phân loại, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Theo đó, việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động phải căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về mọi mặt. Kết quả đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoặc phụ trách và không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật và của Ngành; xem xét toàn diện; bảo đảm tất cả các tiêu chí đánh giá phải có điểm, không bị điểm liệt (0 điểm). Đơn vị cơ sở sử dụng công chức và người lao động có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá công chức và người lao động. Đơn vị có công chức được luân chuyển, điều động đến có trách nhiệm xem xét, đánh giá, kết luận phân loại trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mới và tham khảo kết quả đánh giá công chức của đơn vị cũ.

Việc đánh giá đối với công chức căn cứ vào: Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức, quy định, quy định của pháp luật có liên quan, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của đơn vị đối với công chức. Tiêu chuẩn đối với ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao tổ chức thực hiện. Hoàn cảnh và điều kiện tác động tới việc thực hiện nhiệm vụ của công chức trong thời gian đánh giá.

Việc đánh giá đối với viên chức căn cứ vào: Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết; quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức, các quy định khác của pháp luật, của Ngành, của đơn vị đối với viên chức; hoàn cảnh và điều kiện tác động tới việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong thời hạn đánh giá.
Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị và trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của đơn vị mình, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc đánh giá đối với công chức thực hiện theo các nội dung sau đây: Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, chấp hành sự phân công, điều động của cơ quan, đơn vị, thực hiện nội quy, quy chế, quy định của ngành, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự phê bình và phê bình, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức học tập nâng cao trình độ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện ở khối lượng, chất lượng, chỉ tiêu công tác, tiến độ và hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian. Quan hệ phối hợp trong công tác với các đơn vị liên quan và đồng nghiệp; ý thức giữ gìn đoàn kết và xây dựng đơn vị. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của công chức.

Việc đánh giá đối với viên chức thực hiện theo các nội dung sau đây: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Ngoài những quy định trên công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau: Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban chấp hành Trung ương; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết trong đơn vị; mức độ tín nhiệm trong đơn vị.

Về trình tự đánh giá:

- Cá nhân tự đánh giá kết quả công tác, ưu, khuyết điểm của mình theo mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tổ chức hội nghị để nhận xét, tham gia góp ý kiến đối với cá nhân như sau:

+ Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trở xuống thì tổ chức hội nghị toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

+ Hội nghị đánh giá Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Trưởng phòng và tương đương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân cấp thành phố Cần Thơ.

- Đảng ủy (hoặc Chi ủy) cùng cấp nơi công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức, được đánh giá, phân loại.

- Thẩm quyền nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, như sau:

+ Trưởng phòng và tương đương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đánh giá công chức, từ Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trở xuống;

+ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đánh giá Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Trưởng phòng và tương đương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;

Các mức phân loại công chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ dựa vào các tiêu chí quy định tại Điều 15, 16, 17, 18 Quy chế này.

Các mức phân loại viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ dựa vào các tiêu chí quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Quy chế này.

Việc đánh giá đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị đinh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000, Nghị định 161/2018 ngày 29/11/2018 của Chính phủ và người ký hợp đồng làm việc từ 01 năm trở lên được vận dụng thực hiện tương tự như công chức.

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động là khâu quan trọng được thực hiện hàng năm, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết tập sự, khen thưởng, kỷ luật được áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Vì vậy, việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động phải đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật và của Ngành; xem xét toàn diện; bảo đảm tất cả các tiêu chí đánh giá phải có điểm. Công chức đã được giao nhiệm vụ thì phải được đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ về mọi mặt. Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, cụ thể, công tâm và thực chất, kiên quyết khắc phục hiện tượng nể nang, hình thức trong đánh giá công chức; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá công chức. Qua đánh giá, phân loại phải phân biệt được người làm việc tốt, tận tụy, trách nhiệm, có hiệu quả với những người làm thiếu trách nhiệm, không hiệu quả, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Từ đó làm cơ sở thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bố trí sử dụng công chức.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hương

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 112

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 321883

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21752826


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo