03:40 ICT Thứ sáu, 07/10/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2022)

Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần nâng cao chất lượng đảng viên tại Chi bộ 4, Đảng bộ VKSND thành phố Cần Thơ

Thứ ba - 11/01/2022 08:09

Chi bộ là tế bào để cấu thành tổ chức cơ sở đảng, là nền tảng trong hệ thống tổ chức của Đảng; là cầu nối giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng nhân dân. Theo quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương thì Chi bộ là một trong những chủ thể giám sát của Đảng; đối tượng giám sát của chi bộ là đảng viên do chi bộ quản lý. Điều lệ Đảng từ khóa X đến nay đều quy định nhiệm vụ giám sát của chi bộ, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác giám sát của chi bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của chi bộ góp phần quan trọng ngăn ngừa những hạn chế, thiếu sót của đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên ngay từ cơ sở.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, của chi bộ nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha.

Kết quả triển khai nhiệm vụ giám sát của chi bộ những năm qua cho thấy, qua giám sát đã giúp chi bộ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc trong nhận thức và hành động của đảng viên; giúp đối tượng được giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, phấn đấu vươn lên; ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh", giữ vững vị trí, vai trò, năng lực cầm quyền, nhất là trong điều kiện Đảng đã giành được chính quyền, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, và đặc biệt thể hiện rõ tính Đảng, tính nhân văn sâu sắc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích của kiểm tra, giám sát là "để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm"[1]. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng nguyên tắc và các phương pháp công tác đảng, không được áp dụng các phương pháp điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Người yêu cầu người lãnh đạo, UBKT, cán bộ kiểm tra phải có phương pháp kiểm tra, giám sát thật dân chủ, khách quan, thận trọng, phải đi đúng đường lối quần chúng, phải thật sự nhân văn, nhân bản trong công tác quan trọng đặc biệt này thì mới đem lại kết quả, hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn kiểm tra, giám sát đúng quy định, có kết quả cao, bảo đảm tính nhân văn thì công tác kiểm tra, giám sát phải khoa học có tính hệ thống, thường xuyên thực hiện và phải có người có đủ uy tín, kinh nghiệm, năng lực trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Không phải gặp việc gì, gặp ai cũng có thể phái đi kiểm tra, giám sát được. Người chỉ rõ: "... muốn kiểm soát có kết quả, phải có hai điều: Một là việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường xuyên làm. Hai là, người đi kiểm soát phải là những người rất có uy tín và phải "khéo kiểm soát"[2]. Một mặt, phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát từ trên xuống, tức là người lãnh đạo kiểm tra, giám sát, kiểm soát kết quả những công việc của cán bộ mình. Mặt khác, phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát từ dưới lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát, kiểm tra, giám sát sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cải cách sửa chữa sự sai lầm đó, đó là cách tốt nhất để kiểm tra, kiểm soát, giám sát các nhân viên. Ngoài việc coi trọng phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn yêu cầu phải coi trọng sự phối hợp, kết hợp với các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác quan trọng này thì mới đem lại kết quả, hiệu quả cao nhất và thể hiện đầy đủ, sâu sắc tính dân chủ, khách quan, nhân văn trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng tư tưởng của Người.

Trong quá trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phải coi trọng thực hành phê bình và tự phê bình trung thực, công tâm, khách quan, thể hiện tình thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, không chen động cơ cá nhân, không mặc cảm, không thành kiến, thù oán nhau. Có như vậy, mới đạt mục đích, yêu cầu và bảo đảm tính Đảng, tính nhân văn. Người chỉ rõ và yêu cầu: "Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình"[3]; phải "... khéo dùng cách phê bình và tự phê bình để giúp đồng chí khác sửa đổi những sai lầm và khuyết điểm, giúp họ tiến bộ"[4]. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn và lưu ý, trong công tác kiểm tra, giám sát, trong tự phê bình và phê bình phải làm sao cho đảng viên, cán bộ cấp dưới mạnh dạn thẳng thắng góp ý, phê bình đối với đồng chí, nhất là đối với đảng viên là cán bộ cấp trên, cán bộ lãnh đạo; không nên để "họ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình"[5]. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, có tình trạng trên là do "Cách lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực"[6] và Người yêu cầu phải "Kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thói "trước mặt thì nể, kể lể sau lưng"[7].

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ tính Đảng, tính nhân văn trong kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm là để răn đe, ngăn ngừa và giáo dục với chính cả đối tượng bị kỷ luật và các tổ chức đảng, đảng viên nói chung để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Do đó, Người nhắc nhở các cấp uỷ, tổ chức đảng, người lãnh đạo qua kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ ưu điểm, thành tích để phát huy, nhân rộng; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để lưu ý, cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa, khắc phục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi còn manh nha; nếu thấy cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm thì phải làm rõ chứng lý, kết luận chuẩn xác, không chủ quan, áp đặt; phải để họ được bày tỏ ý kiến của mình về khuyết điểm, vi phạm của mình, tự thấy và tự giác nhận khuyết điểm, sai phạm, tự nhận hình thức kỷ luật một cách tâm phục, khẩu phục thì mới đạt được mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, mới đảm bảo tính Đảng, tính nhân văn trong công tác này: "Muốn họ thành tâm sửa chữa, phải giải thích rõ ràng, làm cho họ tự trông thấy, tự nhận rõ sự sai lầm đó, làm cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng bức mà sửa đổi. Sự sửa đổi khuyết điểm, một phần cố nhiên là trách nhiệm của cán bộ đó. Nhưng một phần cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo"[8]. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn, đối với những người không chịu nổi kỷ luật của Đảng, có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng, thì Đảng cũng tạo điều kiện cho họ ra khỏi Đảng và vẫn đối xử tốt, vẫn giữ tình cảm thân thiện với họ và chỉ yêu cầu một điều là: Không lộ bí mật của Đảng, không phản Đảng, không phá hoại Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn những người lãnh đạo, UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên trau dồi nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong công tác khoa học: "... Các UBKT và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải  trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra"[9].

V.I.Lênin đã viết: “Nếu có cái gì đó làm tiêu vong sự nghiệp của chúng ta thì đó chính là tệ nạn quan liêu trong bộ máy”. Chủ tịch Hồ Chí Minh răn dạy: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”. Trong các chế độ cũ, nhà nước là bộ máy của giai cấp bóc lột dùng để thống trị và áp bức nhân dân; viên chức, quan lại tự xưng là “cha mẹ dân”, đè đầu cưỡi cổ dân. Trong chế độ dân chủ, Chủ tịch Hồ chí Minh khẳng định: “Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc của V.I.Lênin cũng đã tiên đoán được sự tha hóa của bộ máy lãnh đạo, cầm quyền khi quyền lực mà nhân dân ủy thác cho những người có trách nhiệm điều hành xã hội đã không được sử dụng một cách có hiệu quả và đúng đắn, nhưng nhân dân lại không thể kiểm soát nổi tình hình đó. Quyền lực nằm trong tay những con người, những nhóm người cụ thể, nên luôn luôn có xu thế bị tha hóa, hoặc là bị buông lỏng để dẫn tới tình trạng vô chính phủ, kỷ cương xã hội bị buông lỏng, mở đường cho những hành động gây rối, phá hoại trật tự xã hội; hoặc là bị sử dụng vượt quá giới hạn cho phép, trở thành lộng quyền nhằm mục đích mưu cầu lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Trong một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi tư duy sơ cứng nên bệnh chủ quan duy ý chí thấm sâu trong nhiều người đã tạo thành một căn bệnh khó sửa, đó là căn bệnh “độc quyền chân lý”. Căn bệnh này làm cho một số người thường chỉ có thói quen độc thoại mà không quen đối thoại.

Để dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, yếu tố quan trọng góp phần ngăn ngừa sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ cán bộ đảng viên của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Đây là nhân tố bảo đảm cho sự thống nhất của Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện để biến sức mạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức thành sức mạnh vật chất của Đảng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình sẽ góp phần thiết thực làm cho cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các nghị quyết được tổ chức thực hiện tốt, qua đó khắc phục được tình trạng mất đoàn kết, tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều tổ chức đảng, góp phần giáo dục, bảo vệ đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ 4

Cấp ủy chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, chú trọng giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ đảng viên, chi bộ. Trong các nhiệm kỳ qua, chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng ngăn ngừa những hạn chế, thiếu sót của đảng viên, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, đồng thời động viên được những đảng viên tích cực có ý thức đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy chi bộ đã kịp thời xây dựng quy chế, chương trình làm việc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của chi bộ và tổ chức thực hiện những quy định, chương trình làm việc đã đề ra để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đảng viên, chi bộ. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy chi bộ kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ của đảng viên, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Việc thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của chi bộ đã góp phần quan trọng ngăn ngừa những hạn chế, thiếu sót của đảng viên,… Về cơ bản cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tư tưởng, lập trường cán bộ, đảng viên luôn vững vàng; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc cơ quan; những quy định của địa phương nơi cư trú. Trong năm qua, nội bộ chi bộ luôn đoàn kết, cùng nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật.

Năm 2020, chi bộ đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 02 lượt đảng viên trong chi bộ. Trong đó, giám sát chuyên đề đối với đảng viên Trần Thanh Sáu và giám sát chuyên đề đối với đảng viên Võ Thanh Thoại trong việc thu, đăng nộp đảng phí. Kết quả kiểm tra, giám sát chưa phát hiện vi phạm đối với 2 đảng viên trên.

Trong năm 2021, chi bộ tiếp tục thực hiện việc giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân. Cụ thể: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Sử dụng trang phục ngành kiểm sát đúng quy định. Giám sát chuyên đề đối với đồng chí Nguyễn Kim Sương và Võ Thị Hồng Ngân trong việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kiểm tra việc thu, đăng nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với đồng chí Võ Thanh Thoại phụ trách kế toán đảng phí của chi bộ. Kiểm tra việc chấp hành Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 đối với đảng viên của Chi bộ về việc Đảng viên thương xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác giám sát của chi bộ trong thời gian qua cũng  còn hạn chế nhất định. Như việc giám sát thường xuyên chủ yếu mới tập trung vào đối tượng đảng viên không giữ chức vụ, ít thực hiện nội dung này với đảng viên là đối tượng cấp ủy cấp trên quản lý.

3. Một số giải pháp để nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ trong thời gian tới

Để phát huy vai trò giám sát của chi bộ đối với đảng viên, công tác giám sát của chi bộ cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ nói chung, phát huy tác dụng tích cực của công tác giám sát đối với đảng viên. Các cấp ủy đảng, trước hết là cấp ủy cơ sở phải tăng cường tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng của chi bộ và công tác giám sát của chi bộ, trực tiếp và thường xuyên là cấp ủy chi bộ và bí thư chi bộ; phân công cấp ủy trực tiếp theo dõi, giúp chi bộ triển khai nội dung công tác này. Thông qua hoạt động giám sát của chi bộ, cấp ủy cơ sở phát hiện những khó khăn về năng lực giám sát, điều kiện giám sát để tham mưu với cấp ủy cấp trên có kế hoạch giúp đỡ chi bộ, thường xuyên và trực tiếp nhất là chi ủy chi bộ.

Thứ hai, cấp ủy phải có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm đối với hoạt động giám sát của chi bộ. Hoạt động giám sát của chi bộ được xây dựng thành chương trình, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ, tùy theo nội dung giám sát mà chi bộ thành lập các tổ công tác giúp chi bộ tiến hành hoạt động giám sát và thông qua kết quả giám sát với chi bộ.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác giám sát của chi bộ đối với đảng viên, nhất là các đảng viên có chức vụ, đối tượng thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý. Chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ căn cứ chỉ đạo của cấp ủy và UBKT cấp trên chủ động định hướng nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát đảng viên cho phù hợp. Trong công tác giám sát, tăng hoạt động giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên, kết hợp cả giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp để có thông tin đầy đủ về đối tượng được giám sát. Thông qua giám sát, nếu thấy đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm thì bí thư chi bộ và chi ủy phải nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Đối với đảng viên có nội dung phải giải trình, cấp ủy chi bộ yêu cầu đảng viên có giải trình, báo cáo làm rõ đúng sai, quy định thời gian phấn đấu khắc phục, sửa chữa, không để trở thành vi phạm; nếu có vi phạm cần báo cáo UBKT để tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Phương pháp giám sát trực tiếp tại các kỳ sinh hoạt chi bộ rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy chi bộ phải quán triệt ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên với phương châm chân thành, thẳng thắn, công khai, không lợi dụng phê bình để đấu đá nội bộ. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xuôi chiều, ngại va chạm, nhất là đối với đảng viên có chức, có quyền hoặc có nhiều năm cống hiến. Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải chủ động gợi ý nội dung cần giám sát, yêu cầu đảng viên được giám sát trình bày trung thực, đề nghị các đảng viên tham gia, đóng góp. Cấp ủy chi bộ thông báo kết quả giám sát gián tiếp để đảng viên trong chi bộ biết và tiếp thu hoặc mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp.

Đối với chi bộ nhiều đảng viên hoặc hoạt động phân tán thì nên phát huy hình thức giám sát theo chuyên đề. Chi bộ phải phân công rõ nhiệm vụ cho đảng viên thì công tác giám sát mới phát huy triệt để tác dụng tích cực để nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; khi công tác chống suy thoái trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đang có những kết quả khả quan thì việc phát huy vai trò của chi bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó coi trọng công tác phát huy vai trò của các chi bộ trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống có ý nghĩa hết sức quan trọng vì chính các chi bộ sẽ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của từng cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc trong nhận thức và hành động của đảng viên của chi bộ; giúp đối tượng được kiểm tra, giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình, những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, phấn đấu vươn lên; ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Công tác giám sát của chi bộ nếu phát huy tốt sẽ có tác dụng tích cực giúp đảng viên sớm nhận ra hạn chế, khuyết điểm, và có biện pháp điều chỉnh, phấn đấu không để xảy ra vi phạm. Để công tác giám sát của chi bộ đạt kết quả tốt phải có nhận thức và hành động thống nhất của cấp ủy. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng, phát huy tích cực vai trò lãnh đạo của chi bộ và đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.
 

[1]  Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 276
[2] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 287.
[3] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 261-262.
[4] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 264.
[5] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 243.
[6] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 243.
[7] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 267.
[8] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr. 283-284.
[9] Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t 11, tr. 301.

Tác giả bài viết: Thanh Thoại

Nguồn tin: Chi bộ 4, Đảng bộ Viện KSND thành phố Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 1211

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20381138


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo