15:35 ICT Thứ tư, 30/11/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT (23/11/1922 - 23/11/2022)!

Những tác động tích cực và những băn khoăn về Luật thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014

Thứ sáu - 03/04/2015 15:41
      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Trong phạm vi bài này, xin trình bày những kỳ vọng mà nội dung mới của Luật quy định sẽ mang đến những chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án đồng thời xin nêu những băn khoăn khi thực hiện những quy định mới của Luật.

         1. Kết quả thực hiện Luật thi hành án dân sự năm 2008 và những hạn chế, bất  cập.
        - Việc ban hành Luật thi hành án dân sự năm 2008 cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 58, Nghị định 125 cùng các Thông tư liên ngành…đã cơ bản đủ các quy định để điều chỉnh các lĩnh vực trong công tác thi hành án dân sự như: tổ chức, bộ máy thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan có liên quan, cơ chế kiểm sát, giám sát trong thi hành án…và hầu hết các quy phạm này cơ bản thống nhất với các văn bản pháp quy khác về tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, luật đất đai, luật nhà ở…

        - Với những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự đã tạo được mối quan hệ hiệu quả trong công tác phối hợp, các ngành đã xây dựng được Quy chế phối hợp; nhiều vụ, việc được giải quyết thông qua cơ chế họp liên ngành và Ban Chỉ đạo thi hành án.

       - Kết quả thi hành án về số tiền và số vụ đạt kết quả tốt, năm sau cao hơn năm trước. Bình quân từ năm 2010 đến năm 2014, cơ quan thi hành án hai cấp thành phố Cần Thơ phải tổ chức thi hành phải tổ chức thi hành trên 10.000 vụ, việc/năm (năm 2013 là 12.248 vụ, việc/năm; năm 2014 là 14.408 vụ, việc/năm) và số tiền phải thi hành trên một ngàn tỷ đồng.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật thi hành án dân sự năm 2008 cũng bộc lộ những hạn chế vướng mắc:
       - Mộ số hạn chế, vướng mắc về trình tự, thủ tục thi hành án: Trình tự, thủ tục vẫn còn nhiều phức tạp, nhiều công đoạn kéo dài thời gian thi hành án; không có quy định cụ thể để Tòa án giải thích, đính chính những bản án, quyết định có sai sót hoặc có tình tiết mới; việc xác minh điều kiện thi hành án; chưa quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ đương sự trong thi hành án dẫn đến nhiều trường hợp đương sự gây khó khăn kéo dài thời gian;

       - Một số hạn chế, vướng mắc về cơ chế, luật pháp: Luật thi hành án và những Luật chuyên ngành khác như Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng… còn những mâu thuẩn, xung đột, không đồng bộ; bản thân Luật thi hành án dân sự có những điều khoản chưa rõ hoặc chưa được hướng dẫn cụ thể; chưa có những cơ chế khuyến khích người phải thi hành án tự nguyện thi hành án…

       2. Những tác động tích cực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014.
       Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc của Luật thi hành án dân sự năm 2008, nhằm thực hiện nghiêm quy định của Hiến pháp theo đó, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được nghiêm chỉnh thi hành. Quốc Hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi hành án dân sự.

        Nội dung của Luật chứa nhiều nội dung mang tính đột phá trong thi hành án dân sự nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật. Xin được liệt kê một số điểm nổi bật như sau:

       - Việc quy định quyền, nghĩa vụ của các đương sự trong quá trình thi hành án đã tạo ra cơ chế khuyến khích sự tự nguyện thi hành án, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người phải thi hành án, hạn chế các trường hợp không chấp hành án, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án.

      - Luật quy định việc xác minh điều kiện thi hành trước đây là nghĩa vụ của người được thi hành án nay đã chuyển thành quyền yêu cầu đã tạo ra nhiều tác động tích cực như giảm thiểu khó khăn, chi phí cho người được thi hành án (nhất là những người già yếu, khó khăn về kinh tế); hoặc quyền được yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ đã tạo ra  tác động tích cực như tạo điều kiện cho đương sự đánh giá, lựa chọn Chấp hành viên đảm bảo việc thi hành đúng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan thi hành án đánh giá Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

     - Luật cũng quy định bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong thi hành án dân sự đã tạo ra nhiều thuận lợi lớn nhất là quy định UBND phải giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

       3. Những băn khoăn khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014.
       Theo quy định Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, như vậy chỉ còn khoảng 3 tháng nữa Luật sẽ đi vào cuộc sống. Tuy nhiên chúng tôi thấy còn một số băn khoăn như sau:

       - Đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật bao gồm các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư liên ngành, Thông tư của Bộ chủ quản…vì thực tế có nhiều điều khoản mà cơ quan thi hành án chưa biết thực hiện ra sao như: miễn, giảm phí thi hành án; miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án…

        - Luật bãi bỏ Điều 51 của Luật thi hành án dân sự năm 2008 ( Trả đơn yêu cầu thi hành án) và không đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung như vậy về thủ tục thi hành án đã bỏ một thủ tục trả đơn (duy nhất một trường hợp trước đây trả đơn được quy định thành hoãn thi hành trong Luật sửa đổi, bổ sung). Đây là việc hoàn toàn bất ngờ vì quá trình dự thảo lấy ý kiến các ngành không đề cập nội dung này, theo chúng tôi thủ tục trả đơn yêu cầu thi hành án là thủ tục rất cần thiết bởi có những vụ, việc ngay ban đầu không có căn cứ từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án mà phải nhận đơn, ra quyết định thi hành án, sau đó thấy không có điêu kiện thi hành án phải ban hành quyết định trả đơn và đương sự có quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án khi phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành. Nay theo Luật sửa đổi, bổ sung lại phải hoãn thi hành án như vậy sẽ gây số vụ, việc phải thi hành án tồn đọng lớn, kéo dài.

        - Một vài quy định của Luật theo chúng tôi là không có tính khả thi hoặc tạo ra nhiều phức tạp hơn trong thi hành án dân sự như:
         + Khoản 3 Điều 1 có quy định “ Mỗi quyết định thi hành án là một việc thi hành án” quy định như vậy đã tạo ra số việc thi hành quá lớn, chẳng hạn một vụ án hình sự có 05 bị cáo đến thi hành án sẽ có hàng chục việc phải thi hành ( các quyết định thi hành án phí, các quyết định tịch thu sung công, tiêu hủy vật chứng, các quyết định thi hành án theo yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi liên quan…) làm tăng thêm các thủ tục hành chính, chi phí các loại giấy tờ, tài liệu vì hồ sơ mỗi việc phải có đầy đủ bản án, quyết định…

         + Luật có quy định việc xác minh điều kiện thi hành án ( Khoản 17 Điều 1) “ …Sau hai lần xác minh vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người thi hành án.” Quy định này có thể đúng với trường hợp thi hành án theo yêu cầu nhưng không phù hợp với trường hợp thi hành án chủ động tịch thu tài sản do thu nhập bất chính, các khoản tiền phạt sung công. Tất cả các khoản thi hành án chủ động, thu nộp ngân sách phải được thường xuyên xác minh điều kiện thi hành án, không được chờ khi có thông tin mới thì mới tiến hành xác minh.

         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 nhìn chung cơ bản đã giải quyết được những hạn chế, bất cập trong thi hành án trước đây. Tuy có một vài băn khoăn nhưng theo tôi Luật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, giữ gìn kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật.

Tác giả bài viết: Trần Văn Tư

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 8046

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 424861

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21119421


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo