18:07 ICT Thứ năm, 23/03/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)VÀ 1983 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG!

Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm”

Thứ hai - 09/09/2019 16:33
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 06 ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm” Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, làm trong sạch nội bộ, cũng cố lòng tin, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, hàng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ban hành nghị quyết nhằm hướng đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm”  

Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ quan tâm thường xuyên, chỉ đạo Đảng ủy, 2 đoàn thể cơ quan tổ chức quán triệt đến đảng viên quần chúng cơ quan thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, nhất là Nghị quyết TW 3, khóa X “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ”; Chỉ thị 21ngày 21/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, gắn kết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng tổ chức phổ biến nhiều thông tin hữu ích đến đảng viên và người lao động, viết 03 tin, bài liên quan đến tham nhũng, 02 tin về người tốt việc tốt, đăng trên Trang tin điện tử của Viện kiểm sát, tổ chức Hội thi Kiểm sát viên giỏi; Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức 10 Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ; Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin mở mục “Thư viện pháp luật” trên Trang tin điện tử để truy cập các văn bản pháp luật, phục vụ tốt cho việc tra cứu…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, Ủy ban kiểm tra tham mưu đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thường kỳ được 16 cuộc, giám sát thực hiện 10 chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế làm việc của Đảng, Chính quyền được đảng viên, công chức và người lao động luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tổ chức thực hiện tốt, nhất là thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, bảo vệ tốt tài sản công, chống hư, hao mất mát, lãng phí. Ban Thanh tra nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân được tổ chức thường xuyên, đảm bảo minh bạch, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành 78 cuộc, nghiệp vụ toàn diện 06 cuộc, nghiệp vụ 08 cuộc, chưa phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải tổ chức kiểm điểm hoặc phải thi hành kỷ luật; biểu dương, khen thưởng kịp thời 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu (không nhận hối lộ là tiền của gia đình bị can).

Ban Cán sự Đảng phối hợp tốt với Ban lãnh đạo Viện thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, tập trung phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo quản tốt tài sản cơ quan; Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy định rõ các tiêu chuẩn, chế độ, định mức, trách nhiệm cán bộ như: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công có sử dụng kinh phí nhà nước; Về chế độ công tác phí, chi hội nghị, tiếp khách; quản lý sử dụng ô tô, điện thoại, điện, nước, thực hiện khoán văn phòng phẩm, chi hỗ trợ tiền lương tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày lễ, Tết,…đảm bảo đúng nội dung, định mức. Đồng thời, hàng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn.

Trên cơ sở kinh phí được cấp, đơn vị đã chủ động phân bổ dự toán, hướng dẫn cho các đơn vị Viện kiểm sát quận, huyện sử dụng kinh phí theo Luật ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thực hiện tốt Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

Ban Cán sự Đảng luôn quan tâm xác định trách nhiệm   và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo qui định của Điều lệ Đảng, qui định, hướng dẫn của Trung ương và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và hoạt động tư pháp, không xảy ra trường hợp đảng viên công chức tiêu cực, nhận hối lộ, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình được tổ chức nghiêm túc theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất làm rõ trách nhiệm hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm điểm làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Nghị quyết đã nêu; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy. Cấp ủy các chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của Đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến của tập thể, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Kết quả chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa.

Thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập”; Nghị định số 78/2013/NĐ ngày 17/7/2013 của Chính Phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Ban Cán sự Đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của Đảng viên, công chức đều đảm bảo đúng, đầy đủ, trung thực, đạt 100%. Không có đảng viên, công chức nào phải thực hiện xác minh tài sản, thu nhập.

Trong việc thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Đảng viên, công chức và người lao động luôn được Ban Cán sự Đảng quan tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trật tự nội vụ và Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án, đã  ký kết Quy chế phối hợp với Công an, Tòa án cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đặc biệt là tập trung giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, nhằm tạo lòng tin trong nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như:

- Cơ chế kiểm soát tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức thực tế khó thực hiện một cách chính xác, toàn diện và hiệu quả. Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức cũng như việc kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan hiện nay chỉ dừng lại ở việc kê khai. Cơ quan, đơn vị chưa sử dụng được việc quản lý dữ liệu về tài sản, thu nhập công chức thông qua việc kê khai để quản lý tốt hơn, phòng ngừa, phát hiện sớm dấu hiệu của hành vi tham nhũng.

Kiến nghị:

1. Trung ương cần sớm có hướng dẫn đối với các tội Tham ô tài sản (Điều 353), Nhận hối lộ (Điều 354), Đưa hối lộ (Điều 364), Môi giới hối lộ (Điều 365) mà chủ thể là người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện.

Hành vi Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 6, Điều 353 BLHS 2015: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này”. Từ quy định này có quan điểm cho rằng bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước mà tham ô đều phải xử lý theo Khoản 6, Điều 353 BLHS 2015. Nhưng có quan điểm cho rằng chỉ những người có chức vụ, quyền hạn trong các doang nghiệp ngoài nhà nước thuộc một trong 3 loại hình doanh nghiệp đó là Công ty đại chúng, Tổ chức tín dụng và Tổ chức xã hội do Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc UBND cấp tỉnh thành lập hoặc phê duyệt vốn điều lệ theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.

2. Theo qui định tại Điều 7 và 8 Nghị định 158 ngày 27/10/2007 của Chính phủ,  thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Những vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề là Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước”. Tuy nhiên đối với Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố Cần Thơ gặp khó trong chuyển đổi vị trí này. Vì cấp tỉnh có kế toán trưởng và kế toán viên, cấp huyện có 1 kế toán trung cấp, cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.
 

Tác giả bài viết: HUỲNH VĂN RI

Nguồn tin: Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 77

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 75


Hôm nayHôm nay : 13862

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171612

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22207894


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo