20:41 ICT Thứ bảy, 29/01/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022!

Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thứ năm - 26/03/2020 09:31

Qua 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy, cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ được nâng lên và ngày càng sâu sắc; Công tác dân vận đã được chú trọng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Cần Thơ đã có Quyết định số 1565-QĐ/TU ngày 28/6/2010 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.Chi ủy Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị trong đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ, tập trung vào nhiều nội dung phong phú, đa dạng, như: học tập, tuyên truyền phổ biến, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện công tác dân vận trong đơn vị, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai; chống tham nhũng, lãng phí, công khai, minh bạch các khâu giải quyết công việc; giảm thiểu các hành vi thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; cải tiến phương thức, lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân nhằm góp phần giúp cán bộ, đảng viên, yên tâm, nỗ lực công tác.

Đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; hàng tháng đã duy trì chế độ họp giữa cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo. Trên cơ sở đó, cấp uỷ đã đề ra nghị quyết lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm đã tiến hành họp đánh giá bình xét với từng cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong năm để đề nghị khen thưởng; qua đó hầu hết cán bộ, công chức trong Chi bộ đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã được củng cố, Ban thanh tra nhân dân phát huy tính dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Công tác đánh giá cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy định, quy trình, công khai dân chủ. Lãnh đạo đơn vị đã thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, thông báo kịp thời các chủ trương, chính sách có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách tư pháp, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đổi mới và cải tiến phương pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Định kỳ phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tham gia tiếp công dân, kịp thời xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp. Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, qua lập luận về điều kiện, nguyên nhân phạm tội, tác động xã hội của tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề xuất mức hình phạt có tình, có lý, mang tính thuyết phục, nâng cao hiệu quả răn đe phòng ngừa tội phạm. Thông qua công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ đã góp phần bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân, các quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân được bảo vệ.

Với tính chất đặc thù của Ngành, trong những năm qua, đơn vị đã rất coi trọng công tác dân vận nhằm thực hiện phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại địa phương, đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo”. Để thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo”, lãnh đạo Viện đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt tới cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận và việc thực hiện mô hình “dân vận khéo” tại đơn vị. Việc thực hiện phong trào “dân vận khéo” luôn được đơn vị thực hiện gắn liền với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đều ý thức được đây là một nhiệm vụ chính trị và cũng là tiêu chí bình xét thi đua, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Từ đó có những hành động, việc làm thiết thực góp phần vào xây dựng mô hình “dân vận khéo” tại đơn vị một cách hiệu quả.

Cán bộ, kiểm sát viên đơn vị luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Lãnh đạo đơn vị luôn tiên phong, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ công tác, nêu cao trách nhiệm cá nhân, nói đi đôi với làm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để có những đề xuất bố trí, điều chỉnh công việc cho cán bộ yên tâm công tác. Vì vậy, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị đã tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác “cán bộ Kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Khi tiếp dân, làm việc với các đương sự luôn thể hiện tác phong và ứng xử văn hóa của cán bộ kiểm sát. Hướng dẫn, giải thích cặn kẽ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ đó đã tạo lòng tin của người dân cũng như nâng cao được vị trí, vai trò của cán bộ ngành Kiểm sát.

Cán bộ, kiểm sát viên đơn vị luôn "Gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân trong huyện thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự. Vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. Thông qua các buổi nói chuyện thường ngày về các vụ án, về các vấn đề thời sự chính trị…để tuyên truyền cho bà con hiểu và có thái độ, hành động cho đúng đắn.

Qua quá trình triển khai thực hiện đơn vị đã rút ra 1 số bài học kinh nghiệm về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nâng cao chất lượng, có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về công tác vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch giải pháp cụ thể trong quản lý, thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, dân chủ. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện đi đôi với động viên, khen thưởng kịp thời.

Trong thời gian tới, Cấp ủy Chi bộ cùng Lãnh đạo Viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XII.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu

Nguồn tin: VKS.H.Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 116

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 115


Hôm nayHôm nay : 23300

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 703123

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15800461


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo