21:24 ICT Thứ ba, 20/04/2021

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Thứ ba - 02/02/2021 08:31


Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội và đang trong tiến trình diễn ra Đại hội lần thứ XIII. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam diễn ra từ ngày 06/01 đến 07/02/1930 tại Hồng Kông (Trung Quốc), mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị đã đề ra Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt, trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Đại hội lần thứ I: Khôi phục tổ chức, thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian diễn ra: từ ngày 27 đến 31/3/1935; Địa điểm tại: Ma Cao (Trung Quốc). Số lượng đảng viên: 600; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13. Tổng Bí thư do Đại hội bầu: Đồng chí Lê Hồng Phong. Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 13 đồng chí. Nhiệm vụ chính: Củng cố hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến nước ngoài. Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng; các nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc ít người...; Điều lệ của Đảng; Điều lệ của các tổ chức quần chúng của Đảng. Đại hội cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Tháng 07/1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử làm Tổng Bí thư. Tháng 3/1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư. 

Ý nghĩa: Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh gìn giữ và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Đây là một điều kiện cơ bản và cần thiết để Đảng bước vào một thời kỳ đấu tranh mới với một đội ngũ cán bộ đã được tôi luyện.

- Đại hội lần thứ II: Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 11 đến 19/02/1951; Địa điểm tại: xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; Số lượng đảng viên trong cả nước:766.349;  Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158; Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Trường Chinh; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 29; Ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 7; Ủy viên Nhiệm vụ chính: Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Đại hội đã tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 05 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ và công cuộc kháng chiến kiến quốc. Do sự phát triển và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, Đại hội quyết định xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội thông qua Điều lệ của Đảng Lao động Việt Nam. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng theo nguyên tắc một Đảng vô sản kiểu mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt căn bản của Đảng; phê bình, tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng; phục vụ nhân dân là mục tiêu hoạt động của Đảng.

Ý nghĩa: Đại hội đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

- Đại hội lần thứ III: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 05 đến 10/9/1960; Địa điểm tại: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 500.000; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 525; Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bí thư thứ nhất được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 47 uỷ viên; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 11 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam. Đại hội đã tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng, nêu lên những bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Ý nghĩa: Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta. Cách mạng miền Nam có nhiệm vụ giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Hai nhiệm vụ có mục tiêu chung là thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc, đều nhằm giải quyết mâu thuẫn chung là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và tay sai của chúng. 

Đại hội quyết nghị lấy ngày 03/02 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đại hội lần thứ IV: Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 14 đến 20/12/1976; Địa điểm tại: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 1.550.000; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.008; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 101 uỷ viên chính thức, 32 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết. Nhiệm vụ chính: Hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước khôi phục, phát triển đất nước.

Ý nghĩa: Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội xác định nhiệm vụ, phương châm và biện pháp công tác Đảng trong giai đoạn mới, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới gồm 11 chương và 59 điều, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay cho chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 05 năm. 

- Ðại hội lần thứ V: Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thời gian diễn ra: từ ngày 27 đến 31/3/1982; Địa điểm tổ chức: Thủ đô Hà Nội; Số lượng Đảng viên trong cả nước: 1.727.000; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.033;Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 116 uỷ viên; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đại hội nhận định, đất nước đứng trước những khó khăn lớn về kinh tế và xã hội mà một phần nguyên nhân là do khuyết điểm, sai lầm của các cơ quan Đảng và Nhà nước về lãnh đạo và quản lý. Do đó, Đảng phải lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội thông qua những nhiệm vụ văn hoá, xã hội; tăng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phong trào cách mạng của quần chúng; chính sách đối ngoại; nhiệm vụ nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 

Ý nghĩa: Đại hội đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”. 

- Đại hội lần thứ VI: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 15 đến 18/12/1986; Địa điểm: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.109.613; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.129; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh; Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội: 124 uỷ viên; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Thực hiện đổi mới đất nước (khởi xướng đưa đất nước tiến hành công cuộc đổi mới). Đại hội VI khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đại hội đã đưa ra quan điểm mới về cải tạo XHCN, trong đó, phải xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả ba mặt xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối XHCN. 

Ý nghĩa: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, Đại hội VI của Đảng nhấn mạnh: Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác. Nâng cao chất lượng đảng viên và sức mạnh chiến đấu của tổ chức cơ sở, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách của công tác xây dựng Đảng.  

- Đại hội lần thứ VII: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, đưa đất nước tiến lên theo con đường XHCN.

Thời gian diễn ra: từ ngày 24 đến 27/6/1991; Địa điểm: Thủ đô Hà  Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.155.022; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 146 uỷ viên; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới. Đại hội khẳng định: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có nguyên tắc và có bước đi vững chắc, đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là quá trình không thể đảo ngược.  

Với nhiệm vụ “Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới”, Đại hội VII lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

Ý nghĩa: Đại hội một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

- Đại hội lần thứ VIII: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian diễn ra: từ ngày 28/6 đến 1/7/1996; Địa điểm: Thủ đô Hà Nội; Số lượng Đảng viên trong cả nước: 2.130.000; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.198 đại biểu; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười; Ban Chấp hành Trung ương bầu tại Đại hội: 170 uỷ viên; Bộ Chính trị bầu tại Đại hội: 19 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đại hội khẳng định: nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Đại hội đã đưa ra các định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Ý nghĩa: Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khoá VIII, tháng 12/1997) bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đại hội lần thứ IX: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 19 - 22/4/2001; Địa điểm: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.479.719; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.168; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 150  uỷ viên; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 15 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội chỉ rõ mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN. 

Ý nghĩa: Đại hội khẳng định phải coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng ta, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và thế giới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Đại hội lần thứ X: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Thời gian diễn ra:  Từ ngày 18 đến 25/4/2006; Địa điểm: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 3,1 triệu; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176;Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 160 uỷ viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đại hội đánh giá sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; đồng thời nêu bật năm bài học lớn.
 
Ý nghĩa: Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Đại hội lần thứ XI: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 12 đến 19/01/2011; Địa điểm: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 3,6 triệu; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.377; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 175 uỷ viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên. Nhiệm vụ chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X. 

Ý nghĩa: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 - 2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

- Đại hội lần thứ XII: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thời gian diễn ra: Từ 20 đến 28/01/2016; Địa điểm: Thủ đô Hà Nội; Số lượng đảng viên trong cả nước: 4,5 triệu; Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.510; Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng; Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 180 uỷ viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 18 uỷ viên. 

Nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đánh giá thành tựu và hạn chế sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tiếp theo, chủ yếu tập trung vào kinh tế, xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Ý nghĩa: Đại hội này cũng là lần đầu tiên Đảng thực hiện Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo được sự thống nhất cao của các đại biểu dự Đại hội.


 

Ảnh: Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng - nguồn internet


Thực tiễn chứng minh, Đảng ta ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối cứu nước. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 12 kỳ đại hội, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định những thắng lợi vĩ đại và những bước nhảy vọt lớn của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử hơn 90 năm vinh quang đó, Đại hội XIII của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021. Đây được coi là một kỳ Đại hội Đảng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới: Đến 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong bối cảnh này, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị đã tìm mọi cách ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại, nhằm phủ nhận ý nghĩa lịch sử của các kỳ Đại hội Đảng nói chung và của Đại hội Đảng XIII nói riêng, trong đó chúng tập trung mũi nhọn tuyên truyền xuyên tạc nội dung văn kiện và công tác nhân sự của đại hội.

Do đó, với tất cả tình cảm, trách nhiệm và niềm tin hướng về Đại hội XIII của Đảng, chúng ta cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu phủ nhận ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Đại hội Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần để Đại hội XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội XIII thành công sẽ là một sự kiện lịch sử hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu tổng hợp

Nguồn tin: VKSND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 6928

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188943

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12170052


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo