21:54 ICT Chủ nhật, 05/02/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Chương trình thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thứ năm - 23/03/2017 07:50
13 nhiệm vụ, 11 giải pháp thực hiện theo lộ trình, 04 nội dung Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Với mục tiêu là nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về nguy cơ đe dọa của tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nắm vững nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Ngày 23/01/2017, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành Chương trình 411-CTr/ĐU để thực hiện Nghị quyết:

* 13 nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết

1. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSNDTP Cần Thơ xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, đảng viên làm cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo Viện về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

2. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

3. Kịp thời thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm đối với những vụ việc tham nhũng, lãng phí xảy ra trong nội bộ được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

4. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý theo quy định.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên;

6. Thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên công khai theo quy định.

7. Thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 21/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy.

8. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp uốn nắn, xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

9. Không tổ chức ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, giỗ, lễ, tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

10. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, tuyên truyền.

11. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

12. Tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đối thoại, đơn, … trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

13. Rà soát, bố trí cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm và bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới theo kế hoạch của Đảng ủy Khối.

* 11 giải pháp thực hiện theo lộ trình

- Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên (năm 2017).

- Thực hiện theo hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh trong phê bình.

- Chỉ đạo và tổ chức việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm trên cơ sở kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hàng năm (năm 2017).

- Thực hiện hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối (năm 2017).

- Thực hiện và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên; xử lý hoặc đề xuất xử lý các tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp với Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên hoặc thực hiện không nghiêm và công khai kết quả xử lý; đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả (thường xuyên và định kỳ).

- Thực hiện kiểm tra, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí (định kỳ hoặc đột xuất).

- Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp nhận thông tin, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên (năm 2017).

- Đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

- Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối về thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (định kỳ hoặc đột xuất).

Ngoài ra để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, Đảng ủy còn nêu 04 nội dung chỉ đạo trong đó trách nhiệm của Ban Thường Vụ, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Để thực hiện Nghị quyết đảng viên và quần chúng đã viết cam kết thực hiện việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tác giả bài viết: PHẠM THỊ TUYẾT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 12092

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67589

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21833828


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo