13:18 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

CHUYÊN ĐỀ: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHỦ ĐỘNG” (Phần 2)

Thứ hai - 10/02/2020 08:54

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHỦ ĐỘNG

1.Về nhận thức:  

Cần thay đổi nhận thức “công tác kiểm sát thi hành án dân sự là đơn giản, không quan trọng bằng các khâu công tác khác”, mỗi công chức, kiểm sát viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của mọi công tác kiểm sát thi hành án dân sự, để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói chung và công tác kiểm sát thi hành án dân sự chủ động nói riêng.

Cần tăng cường ý thức trách nhiệm, kỷ luật; tự giác học tập, nghiên cứu kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp từ đó xác định chính xác vi phạm của cơ quan thi hành án dân sự, các cơ quan liên quan. Tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục các vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những việc làm chưa đúng của Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự, hành chính đúng pháp luật, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước và công dân.

2. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm sát về công tác kiểm sát thi hành án chủ động cần chú ý:

* Kiểm sát về quản lý tang vật, tiền thi hành án:

- Cơ quan THADS có tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, thủ quỹ, thủ kho đảm bảo quy định tại Điều 14 Luật kế toán số 03/2003/QH11 và Điều 9 Thông tư số 91/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hay không? 

- Cơ quan THADS có mở duy nhất một hệ thống sổ kế toán và có mở đầy đủ các loại sổ kế toán hay không? Có cập nhật đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán, sổ quỹ theo Điều 2, Điều 3, Điều 29 Thông tư  91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính; Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hay không?

- Cơ quan THADS có sử dụng duy nhất mẫu chứng từ kế toán theo quy định tại phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC cho tất cả các khoản thu, chi tiền thi hành án hay không? Lập chứng từ có liên tục về số phiếu thu, phiếu chi và có đầy đủ nội dung chứng từ về chữ ký của người lập, kế toán trưởng,… hay không? (Theo Điều 17, Điều 18, Điều 20 Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính).

- Việc giao bảo quản tài sản có lập biên bản ghi rõ loại tài sản, tình trạng tài sản, giờ, ngày, tháng, năm giao…; Việc bảo quản tài sản thi hành án có được niêm phong, bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự hoặc gửi Kho bạc, gửi tiết kiệm tại Ngân hàng theo quy định tại Điều 58 Luật THADS; Điều 3 Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017; Điều 29 Thông tư  91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010?

- Quản lý kho vật chứng có đảm bảo quy định theo Điều 3, Điều 8, Điều 12 Thông tư số 01/2017/TT-BTP? Đối với vật chứng là vàng, giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý, đồ cổ có được niêm phong và gửi tại hệ thống kho bạc nhà nước cùng cấp theo Điều 1 Nghị định 70/2013/NĐ-CP hay không?

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí cưỡng chế thi hành án có đảm bảo khoản 5 Điều 73 Luật THADS và Điều 11, Điều 12 Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 và Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính hay không?

- Kế toán có lập báo cáo đối chiếu chi tiết số thu – chi, nhập – xuất tiền và tài sản giữa sổ kế toán với từng hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên để Thủ trưởng duyệt đưa hồ sơ vào lưu trữ theo khoản 4 Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hay không?

* Kiểm sát hồ sơ và hoạt động thi hành án

- Khi kiểm sát các hồ sơ giải quyết xong, cần chú ý trong hồ sơ có lưu giữ đầy đủ các tài liệu (bản gốc) hay không? Đánh giá tài liệu có đúng thực tế hay không nhất là các chứng từ thu, chi tiền thi hành án, tiền tạm ứng, thanh toán các chi phí cưỡng chế? Đối chiếu giữa các tài liệu xem việc xếp loại giải quyết xong có đủ cơ sở hay không?

- Khi kiểm sát hoạt động thi hành án cần chú ý đến các vấn đề như sau:

+ Xem những hồ sơ có được tổ chức thi hành án kịp thời hay không, tránh để hồ sơ không tác nghiệp theo luật định tồn đọng nhiều năm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân; Tác động cơ quan THADS đẩy nhanh tiến độ thi hành án bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

+ Việc xác minh tài sản cụ thể hay không, tránh tình trạng xác minh không cụ thể dẫn đến vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản, trong xác định chưa điều kiện thi hành án;

+ Biên bản kê biên phải mô tả chi tiết mốc giới, ranh giới thửa đất, người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề phải có ký xác nhận;

+ Trước khi kê biên tài sản QSDĐ, Cơ quan THADS phải yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin. Sau khi kê biên phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký về việc kê biên tài sản đó và thông báo ngay cho người nhận cầm cố, thế chấp việc kê biên (nếu có);

+ Khi kê biên tài sản, Cơ quan THADS yêu cầu người đang quản lý giấy tờ về QSDĐ nộp giấy tờ đó cho Cơ quan thi hành án;

+ Việc thanh toán tiền thi hành án phải đúng hạn, phân phối tiền thi hành án phải có căn cứ, thanh toán hết số tiền đã thu, không để tồn tại quỹ thi hành án mà không thi hành cho người được thi hành án. Tránh tình trạng, chưa giao tài sản cho người mua trúng đấu giá nhưng đã thanh toán tiền thi hành án,…

+ Viện kiểm sát cử Kiểm sát viên tham gia và trực tiếp kiểm sát việc cưỡng chế (hoặc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá), Kiểm sát viên được phân công tham gia phải thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình theo luật định và phải bám vào luật thi hành án dân sự, luật đất đai, luật nhà ở, Quy chế nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016, về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản pháp luật có liên quan để vận dụng cho phù hợp và đúng. Khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc cưỡng chế hoặc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá), nếu phát hiện trình tự thủ tục thiếu, chưa đúng hoặc có vi phạm thì kiểm sát viên phải báo cáo đề xuất với lãnh đạo đơn vị ban hành yêu cầu, kiến nghị hoặc kháng nghị. Cơ quan THADS không khắc phục thiếu sót, vi phạm mà vẫn tiến hành cưỡng chế (hoặc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá) thì kiểm sát viên có thể không tham gia cưỡng chế hay giao tài sản nhưng phải có văn bản thể hiện quan điểm, lý do không tham gia và chịu trách nhiệm sự chính xác của lý do đã nêu. Nếu tham gia thì nêu rõ quan điểm trong biên bản.

+ Quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên phải lập phiếu kiểm sát từng hồ sơ cụ thể theo mẫu số 33 (theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017), để Kiểm sát viên, Chấp hành viên ký tên, lưu giữ trong hồ sơ thi hành án và hồ sơ kiểm sát. Trường hợp phát hiện Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên vi phạm có trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát tổ chức kiểm điểm cá nhân, rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao trách nhiệm và chất lượng cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
C- PHẦN KẾT LUẬN

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan duy nhất được giao nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, đây là hoạt động kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp. Vai trò là một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, người thực thi pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân, chúng ta tích cực tham gia triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”,  gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải có phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao một cách thật chất, có bản lĩnh vững vàng trước mọi thử thách, một trình độ nhất định về khả năng nắm bắt và xử lý thông tin nhạy bén, thật sự tỉnh táo và thận trọng để tự bảo vệ mình, bảo vệ hình ảnh Ngành kiểm sát, là nơi được mọi người gửi trọn niềm tin công lý./-

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 6536

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47631

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059090


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo