17:43 ICT Thứ năm, 23/03/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)VÀ 1983 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG!

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 55 NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thứ năm - 19/03/2015 08:18
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 55 NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 21/KH-VKSTC
 
Hà Nội, ngày  12  tháng 3 năm 2015
 
           
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày
thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015)
 
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 02/01/2015 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 và Kế hoạch công tác trọng tâm số 01/KH-VKSTC, ngày 02/01/2015 của Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015), như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó khẳng định ý nghĩa của những thành tựu, tiến bộ đã đạt được và khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức về ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời tiếp thêm động lực để tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
2. Tuyền truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 1960 đến nay; những đóng góp quan trọng của Ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốctrong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; xây dựng hình tượng đẹp của người cán bộ, Kiểm sát viên về 5 đức tính Bác Hồ đã dạy:“Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”; về tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm niềm tin của Đảng, của nhân dân về vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước.
3. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình người tốt, việc tốt trong toàn Ngành. Đánh giá kết quả của phong trào thi đua toàn Ngành giai đoạn 2010 - 2015; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua, từ đó khơi dậy và cổ vũ sức mạnh đoàn kết trong toàn Ngành, phát huy nội lực, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
4. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; không phô trương, hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Toàn Ngành quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao
1.1. Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015.
1.2. Tích cực hưởng ứng phong trào"Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII" theoCông vănsố2032/VKSTC-TĐKTngày 02/7/2014 của VKSND tối caogắnvới việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhThực hiện nghiêm túc Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".
2. Biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân
2.1.Sưu tầm, biên soạn và phát hành 3 cuốn sách gồm: 
 Cuốn sách "Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các công tác của ngành Kiểm sát nhân dân qua 55 năm tổ chức và hoạt động (26/7/1960 - 26/7/2015)".  
Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ chuyên gia về xây dựng Báo cáo tổng kết 55 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thực hiện theo Quyết định số 594/QĐ ngày 09/12/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao; hoàn thành Báo cáo trước ngày 01/4/2015.
- Cuốn sách về “Các bài nói, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 1960 đến năm 2015”.
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Văn phòng chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị liên quan thực hiện; hoàn thành trong tháng 4/2015.
- Cuốn sách về "Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V".
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương thực hiện; hoàn thành trong tháng 6/2015.
2.2. Sưu tầm, biên tập hệ thống thông tin, tài liệu, xây dựng kỷ yếu hình ảnh về quá trình 55 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân để trưng bày tại Phòng truyền thống của VKSND tối cao.
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Tạp chí kiểm sát chủ trì, phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật, các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát địa phương thực hiện; hoàn thành trong tháng 6/2015.
2.3.Phát hành các số báo, số tạp chí, số truyền hình đặc biệt, chuyên đề chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Tạp chí kiểm sát chủ trì, phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin của VKSND tối cao và các trang tin của VKS địa phương thực hiện từ nay đến tháng 7/2015.
2.4.Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp báo tuyên truyền về lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; những thành tựu nổi bật, đóng góp xứng đáng của VKSND trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, trong tiến trình cải cách tư pháp; những tấm gương điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước của toàn Ngành…
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành, Trang tin của VKSND tối cao và các trang tin VKS địa phương thực hiện từ nay đến tháng 7/2015.
3. Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam
3.1. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân”.
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện khoa học, Văn phòng, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Ngành triển khai thực hiện từ tháng 3 đến tháng 7/2015.
3.2. Chuẩn bị nội dung để đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam; tham mưu xây dựng bài viết của Viện trưởng VKSND tối cao gửi đăng trên Báo Nhân dân vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành.
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Viện khoa học, Văn phòng và Tạp chí Kiểm sát triển khai thực hiện trong tháng 7/2015.
4. Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Kiểm sát nhân dân
Xây dựng kế hoạch và phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND, với chủ đề ca ngợi bề dày lịch sử, truyền thống tốt đẹp và những đóng góp nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên cho sự nghiệp bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; những tấm gương tiến tiến điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành...
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Tạp chí kiểm sát chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương triển khai thực hiện; tổ chức chấm, công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm vào tháng 6/2015.
5. Tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt - Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân
Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo khoa học về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị của đồng chí Hoàng Quốc Việt, từ đó phát động phong trào học tập tấm gương người Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong toàn Ngành.
Tiểu ban nội dung chỉ đạo Viện khoa học kiểm sát chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát, Văn phòng và các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; hoàn thành trong tháng 5/2015.
6. Tổ chức các giải thể thao chào mừng 55 năm ngày thành lập Ngành
Xây dựng kế hoạch và tổ chức các giải thể thao (bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, golf...) ở từng địa phương, theo khu vực và trong toàn Ngành, nhằm phát động phong trào rèn luyện sức khỏe để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiểu ban tuyên truyền chỉ đạo Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kiểm sát, Vụ Kế hoạch-tài chính, Văn phòng, các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương triển khai thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7/2015.
7. Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm ôn lại truyền thống đáng tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển của Ngành; khẳng định những kết quả, thành tựu nổi bật của Ngành trong thời gian qua, đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước; tiếp tục củng cố và làm sâu sắc thêm niềm tin của Đảng, của nhân dân về ngành Kiểm sát nhân dân.
Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và các tiểu ban phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; dự kiến Lễ kỷ niệm được tổ chức vào buổi sáng ngày 23/7/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Văn phòng tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, hoàn thành trong tháng 5/2015.
8. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V
Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 102/KH-VKSTC-TĐKT ngày 04/11/2014 của VKSND tối cao về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V.
Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V và các tiểu ban phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; dự kiến Hội nghị được tổ chức vào buổi chiều ngày 23/7/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V; hoàn thành trong tháng 5/2015.
9. Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập Ngành
Nghiên cứu, dự trù, đề xuất kinh phí và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu đề ra theo Kế hoạch này.
Tiểu ban hậu cần chỉ đạo Vụ Kế hoạch-tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương triển khai thực hiện; hoàn thành trong tháng 3/2015.
III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo để theo dõi, quản lý, chỉ đạo và điều phối chung việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao (trong đó 1 đồng chí Phó Viện trưởng làm Phó trưởng Ban) và một số đồng chí lãnh đạo cấp Vụ.
2. Ban Chỉ đạo thành lập 5 Tiểu ban để trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch này, cụ thể:
- Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Trưởng Tiểu ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V;
- Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Trưởng Tiểu ban nội dung;
- Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Trưởng Tiểu ban tuyên truyền;
- Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Trưởng Tiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân;
- Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Trưởng Tiểu ban hậu cần.
Thành phần tham gia các tiểu ban bao gồm một số đồng chí lãnh đạo cấp vụ liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ngoài trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung được phân công theo Kế hoạch này, các tiểu ban có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V.
Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban để triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 15/3/2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban chỉ đạo và các tiểu ban có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra.
2. Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao xây dựng kế hoạch, chương trình của địa phương, đơn vị mình để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này và các kế hoạch của tiểu ban.
3.Viện kiểm sát quân sự Trung ương trên cơ sở Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.
4. Chánh Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - Khen thưởng giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này trong toàn Ngành./.
 
Nơi nhận:
 
VIỆN TRƯỞNG
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
 
 
- Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;
 
 
- VKS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
(Đã ký)
- VKS Quân sự trung ương;
 
 
- Ban Chỉ đạo, các tiểu ban;
 
 
- Lưu: VT, TH.
 
Nguyễn Hòa Bình

Nguồn tin: VKSND Tối Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 149

Máy chủ tìm kiếm : 84

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 13366

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171116

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22207398


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo