12:25 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng

Thứ ba - 20/11/2018 16:36
Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Thực hiện theo Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/4/2017 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là cải cách thủ tục trong công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp; trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền nhà nước; trong công tác cán bộ của các cấp ủy; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đã được các cấp ủy tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. 

Công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng; các thủ tục hành chính ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, được công khai, minh bạch; được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho cán bộ, đảng viên; loại bỏ những cơ chế, quy định không còn phù hợp; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp ủy, quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức, cơ quan ở đầu mỗi nhiệm kỳ; thực hiện tốt quy chế tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của cá nhân. Việc xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi. Các nghị quyết chuyên đề, quy chế, quy định quan trọng được đưa vào chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và cụ thể hóa chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều thủ tục hành chính liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng: thủ tục về công tác cán bộ, thủ tục về công tác tổ chức đảng, đảng viên; thủ tục về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trên cơ sở đó, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều Chi bộ đã nỗ lực, sáng tạo trong cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng, gắn với quản lý đảng viên nên đã rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định. Đối với công tác đảng viên, ngoài trường hợp phải sưu tra chính trị nội bộ, các hồ sơ kết nạp đảng viên đã đầy đủ các thủ tục, các Chi bộ nhanh chóng thực hiện việc kết nạp đảng viên, thủ tục công nhận đảng viên chính thức; hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đi và đến đã rút ngắn thời gian so với quy định.

Để góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng, đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu; nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy đối với các Chi bộ, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng ủy với Chi bộ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội; làm cho nước ta phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là tổ chức lại bộ máy, tổ chức lại hệ thống cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy cho phù hợp.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ; quy trình xử lý hồ sơ và thủ tục hành chính về công tác tổ chức cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả, đồng bộ để sử dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên. Xây dựng, ban hành hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Nhanh chóng xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị khiếu nại về đảng viên.

Thực hiện nghiêm về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc gửi văn bản đi, nhận văn bản đến và lưu trữ các văn bản đi, văn bản đến. Nhờ triển khai cải cách này đã giúp các quy trình được thực hiện khép kín, khoa học và hiệu quả; tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cơ quan; giúp cho các chi bộ và đảng viên thuận tiện khai thác, sử dụng trong công việc, nhanh chóng tra cứu tìm tài liệu, khai thác sử dụng tài liệu nhưng vẫn đảm bảo được tính an toàn trong hệ thống mạng nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng cũng còn nhiều hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra như: Quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm tính khoa học, chưa có sự thống nhất; tiến độ rà soát xây dựng thủ tục hành chính của cơ quan khối Đảng còn chậm; các thủ tục hành chính trong việc xin ý kiến của cấp ủy chưa rõ, việc hiểu và thực hiện không nhất quán; chưa xác định rõ nội dung, yêu cầu của từng loại thủ tục hành chính trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, trong việc quyết định các vấn đề quan trọng. Việc cụ thể hóa những quy định, hướng dẫn của Trung ương vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cấp ủy còn chậm. Công tác quản lý và khai thác hồ sơ đảng viên chưa được quan tâm đầu tư xây dựng, cập nhật, bổ sung. Chưa có bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy nên chưa xây dựng được bộ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực mình phụ trách cho nên nhiều lúc công việc còn bị động, thời gian thực hiện kéo dài do phụ thuộc vào người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trung ương cũng chưa có thể chế, bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực cho nên khi thực hiện địa phương còn nhiều lúng túng, phải xin ý kiến, chủ trương các cấp làm kéo dài thời gian. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, chưa đạt yêu cầu đề ra. Hiện nay, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ chưa cập nhật được phần mềm quản lý đảng viên; việc quản lý, theo dõi đảng viên phải dựa trên sổ sách. Vì vậy, cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật, tra cứu thông tin đảng viên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan đảng, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy đảng sát thực tiễn, mang tính khả thi cao, dễ thực hiện; hệ thống hóa các thủ tục hành chính Đảng nằm rải rác, tản mạn để đưa vào một văn bản thống nhất; thống nhất khái niệm thủ tục hành chính trong Đảng và điều chỉnh chung các quan hệ phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục hành chính. Bố trí tăng cường cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, hiểu biết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, liêm khiết, có tác phong, thái độ nghiêm chỉnh và có năng lực giúp cấp ủy và thủ trưởng cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Cán bộ tiến hành thủ tục hành chính có trách nhiệm hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng về hồ sơ, điều kiện, thủ tục hành chính cho người có nhu cầu giải quyết công việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong việc quản lý cán bộ và cập nhật, theo dõi, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hương

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 6238

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47922

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9926960


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo