10:13 ICT Thứ hai, 21/09/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Chi bộ 6 thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ tư - 13/11/2019 20:11

Chi bộ 6 là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ hầu hết có năng lực về chính trị, chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết. Đảng viên luôn xác định lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên và đặc biệt là Bí thư - người đứng đầu Chi bộ thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, quyết tâm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Chi bộ được thuận lợi, đạt kết quả tốt. Chi bộ thực hiện việc triển khai và tổ chức thực hiện đúng theo chủ đề học tập các năm.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bí thư Chi bộ kịp thời triển khai, quán triệt và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến Tổ công đoàn, cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ. Tất cả các đảng viên Chi bộ và quần chúng Chi bộ đều được tiếp thu Chỉ thị và từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên Chi bộ.

Quá trình tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, ra Nghị quyết năm của Chi bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có nội dung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị để tất cả đảng viên chi bộ, quần chúng thực hiện đúng theo chủ đề từng năm.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ quán triệt đảng viên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 16/01/2012 (Nghị quyết số 12-NQ/TW) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay cũng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ được thể hiện trong 3 nhóm và 27 biểu hiện cụ thể.

Hàng năm, tất cả các đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ đều có xây dựng Bản đăng ký phần việc và cam kết thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Từng đảng viên đã thực việc học tập và làm theo gương Bác, tự chấn chỉnh hàng ngày trong tiếp xúc dân hoặc trong quan hệ công tác, thực hiện văn hóa công sở. Cuối năm viết bài thu hoạch, đạt chỉ tiêu 100% Nghị quyết Chi bộ.

Chi bộ thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm điểm xoay vòng hàng năm kịp thời đóng góp cho đảng viên những hạn chế thiếu sót và đề ra kế hoạch sửa chữa. Trong kiểm điểm xoay vòng đảng viên đều kết hợp kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm.

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên và quần chúng, tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Nhiều cán bộ đảng viên đã vận dụng tốt vào cuộc sống cũng như trong công tác, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị phê bình, chấn chỉnh. Một số đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn chưa có sự cố gắng nhiều, chưa khoa học ảnh hưởng đến chất lượng công việc, được Chi bộ tiến hành phê bình, đóng góp chân thành để đồng chí kịp thời chấn chỉnh, có hướng tiến bộ hơn.

Bên cạnh, Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết của Chi bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn để làm cơ sở đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm. Định kỳ vào cuối năm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của Chi bộ và đảng viên, được đóng góp qua công tác kiểm điểm xoay vòng, tự phê bình và phê bình, kiểm tra việc đóng đảng phí, liên hệ sinh hoạt chi bộ nơi cư trú của Đảng viên.

Một số kết quả nổi bật thể hiện qua các năm:

* Năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”: Chi bộ viết chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được Đảng ủy thông qua và Chi bộ triển khai đến toàn thể đảng viên Chi bộ học tập. Cử 01 đảng viên, 01 quần chúng tham dự hội thi kể chuyện về Bác, với mẫu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo”, các đồng chí tham gia Hội thi thể hiện sự cố gắng cao, tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ; Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm và đọc được 11  mẫu chuyện về Bác, sau đó Đảng viên có ý kiến và thống nhất bài học rút ra qua câu chuyện kể. Năm 2017, tập thể Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 02 đảng viên được công nhận “Đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”.

*Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”: Chi bộ 6 viết chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách khéo dùng người, trọng dụng người tài” triển khai đến toàn thể đảng viên Chi bộ học tập. Chi bộ cử 02 đảng viên tham dự hội thi kể chuyện về Bác, với mẫu chuyện “Bác Hồ với việc sử dụng nhân tài” và cử 02 đảng viên tham dự hội thi tìm hiểu về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, kết quả đạt 02 giải nhất. Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm và đọc 08 mẫu chuyện về Bác. Năm 2018, Chi bộ được công nhận “Chi bộ hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”. Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Giấy khen cho 02 đảng viên điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 03 đảng viên được công nhận “Đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

* Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”: Chi bộ phân công đảng viên viết 04 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự chủ động; Nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự về cưỡng chế kê kiên tài sản; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và được triển khai đến toàn thể đảng viên Chi bộ học tập. Cử 02 đảng viên tham dự hội thi kể chuyện về Bác, với mẫu chuyện “Bác nắm bàn tay than bụi của chúng tôi”, các đồng chí tham gia Hội thi thể hiện sự cố gắng cao, tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ. Phân công đảng viên sưu tầm và đọc 10 mẫu chuyện kể về Bác. Đến thời điểm hiện tại, có 02 cá nhân được Đảng bộ VKSND thành phố Cần Thơ quyết định khen thưởng thành tích tiêu biểu 03 năm liền thực hiện chỉ thị 05/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 01 cá nhân được Đảng bộ VKSND thành phố Cần Thơ quyết định khen thưởng thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình; Viện KSND thành phố Cần Thơ chon và thông báo Gương người tốt, việc tốt đối với 01 cá nhân và 01 tập thể phòng nghiệp vụ để cán bộ, công chức 02 cấp học tập và làm theo. Nhiều cá nhân được Viện KSND tối cao tặng bằng khen “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Phát huy những thành tích đạt được, Chi bộ 6 quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ./

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 1122

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 165014

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10514189


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo